پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

انجمن دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با حمایت معاونت آموزشی دانشگاه و مرکز مطالعات و توسعه و با نظارت دفتر استعدادهای درخشان، اقدام به برگزاری پروژه ها و برنامه های آموزشی نموده است. عناوین برنامه ها و گزارش هر یک به شرح ذیل  می باشد

پروژه بیمارستان خرس عروسکی- گزارش

پروژه مدرسه پائیزی- گزارش

پروژه نه به خشونت علیه زنان - گزارش
  .


  آخرین رویدادها
آرشيو اخبـار