پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN
مقاله حیطه علوم پایه.pdf

با توجه به اینکه هدف دانشگاههاي علوم پزشکي تربيت نيروهايي است که در قالب تيم سلامت به حفظ و ارتقا سلامت جامعه کمک می کنند، در اين المپیاد نیز افراد هم به توليد دانش مورد نياز مي‌پردازند )علوم پايه و باليني)، هم آنرا به کار مي‌برند (تصميم‌گيري باليني) و هم اجزا مختلف نظام سلامت و جامعه را براي حفظ و ارتقا سلامت مردم مديريت مي‌کنند (مديريت نظام سلامت).

آزمونهاي المپياد در دو بخش انفرادي و تيمي برگزار مي‌شود. در بخش انفرادي بر اساس شرايط ورود به آزمون در هر حيطه، يک تيم 3 نفره از هر دانشگاه به آزمون انفرادي المپياد وارد مي‌شود و پس از برگزاري آزمون در هر حيطه نفرات برتر انتخاب و اين افراد حائز جوايز اصلي انفرادي خواهند شد.  در بخش تيمي معدل نمرات انفرادي اعضاي هر تيم محاسبه مي‌شود و برحسب شرايط موجود، تعدادي از تيمهاي شرکت کننده انتخاب و به مرحله مسابقات تيمي وارد خواهند شد و در نهايت پس از برگزاري مسابقات تيمي، نفرات تيم اول (3 نفرنيز حائز جوايز اصلي انفرادي خواهند شد و به ساير تيمهاي برتر نيز جوائزي تعلق خواهد گرفت

اولین المپیاد علمی -اصفهان مردادماه 88

دومین المپیاد علمی - شیراز مردادماه 89
 

سومین المپیاد علمی - تهران شهریور ماه 90
 

چهارمین المپیاد علمی - تبریز بهمن ماه 91

پنجمین المپیاد علمی - کرمان شهریور ماه 92    کتابچه پنجمین المپیاد علمی 

ششمین المپیاد علمی- تهران شهریور ماه 93فایل مقالات حیطه تفکری علمی در علوم پایه - نهمین المپیاد علمی

 مقاله شماره 1

 مقاله شماره 2

مقاله شماره  3