پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

                             
ساختار تشکیلاتی         

     
جناب آقای دکتر محسن بصیری             سرپرست دفتر استعدادهای درخشان

      
خانم بنت الهدي وديعتي                          کارشناس واحد استعدادهای درخشاناساتید مشاور:

 دانشجويان استعدادهای درخشان در هريک از دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از وجود يک استاد مشاور بهره مند میگردند که در واقع رابطی است بين دفتر استعدادهای درخشان و دانشجويان. کليه مکاتبات اين واحد از طريق اساتيد مشاور صورت گرفته ودانشجويان برای کليه مشکلات و مسائل مربوط به استعدادهای درخشان می توانند به اين افراد مراجعه نمايند. 

اسامی اساتيد مشاور:

خانم دکتر منصوری                            استاد مشاور دانشکده پزشکی (مقطع پایه)
 

خانم دکتر بیجاری                              استاد مشاور دانشکده پزشکی (مقطع بالینی)
 

آقای دکتر زارعی                                استاد مشاور دانشکده دندانپزشکی
 

آقای دکتر حیدری                               استاد مشاور دانشکده داروسازی
 

خانم دکتر اخوتی                               استاد مشاور پردیزه
 

برای رفاه حال دانشجويان ساير دانشکده ها و فراهم شدن امکان استفاده آنها از امکانات استعدادهای درخشان اين واحد در نظر دارد که از ياری اساتيد مشاور در ساير دانشکده ها نيز بهره مند گردد.