چهارشنبه ١٣٩٧/٣/٣٠    EN


     آئین نامه های داخلی دفتر استعدادهای درخشان 

آئین نامه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

(ورود با آزمون و بدون آزمون -مصوب21/10/89)براساس اعلام وزارت متبوع در خصوص بند الف ماده 2 آیین نامه فوق، صرفا برای آزمون دستیاری بالینی و تخصصی سال جاری(88) برگزیدگان آزمون سراسری کنکور با نمره 2/5 انحراف معیار بالاتر از میانگین با رعایت سایر شرایط میتوانند در آزمون مربوطه شرکت نمایند. برای پذیرش دستیار بالینی و تخصصی سال 1389به بعد آیین نامه مصوب 87/12/3 اجرا میگردد.

اصلاحيه : ماده 3 آئين نامه فوقبه شرح ذيل اصلاح مي شود.
" ماده 3- دانشجويان واجد شرايط هر يك از بندهاي ماده 2 ( به غير از بندي ) در مقاطع كارداني و كارشناسي بايد در كل دوره معدل بيشتر از 17 و در مقطع كارشناسي ارشد و بالاتر در كل دوره معدل بيشتر از 16 كسب نمايند."


آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی و تسهیلات اعطایی به استعدادهای درخشان)

آئین نامه اجرایی ادامه تحصیل استعداد های درخشان ، نخبگان و استعداد های برتر در دوره های تخصصی (40 امتیازی)

آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه