چهارشنبه ١٣٩٧/٣/٣٠    EN
نحوه عضویت

کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان هر زمان که مایل باشند می توانند در صورت کسب امتیاز لازم به عضویت واحد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی کرمان درآیند. جهت عضویت در دفتر استعدادهای درخشان لازم است فرم مربوط به آیین نامه نحوه عضو گیری و سطح بندی استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی کرمان را از بخش آیین نامه های همین سایت پرینت نموده، پس از تکمیل، همراه با کلیه مستندات به کارشناسان دفتر استعدادهای درخشان مستقر در پردیزه دانشگاه، ساختمان صبا،مرکز مطالعات و توسعه  تحویل دهند تا پس از محاسبه امتیازات در صورت کسب امتیاز لازم به عضویت این واحد درآیند. علاوه بر اين کليه اعضا قديمی نيز موظف به بروزرسانی اطلاعات خود جهت ارزيابی مجدد میباشند.