پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN
      فلوچارت متقاضیان شرکت در آزمون های دستیار تخصصی پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی


      فلوچارت متقاضیان استفاده از سهمیه بدون آزمون و سهمیه استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد        آئین نامه های داخلی دفتر استعدادهای درخشان

آئین نامه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:


(ورود با آزمون و بدون آزمون -مصوب21/10/89)